دوره های زبان آلمانی ( مقدماتی، متوسطه و پیشرفته)

هدف این دوره ها آموزش مبانی زبان فوق با تاکید بر مهارت های ارتباطی می باشد.

شرکت در این دوره ها همچنین می تواند آمادگی حضور در آزمون های بین المللی را نیز فراهم سازد.

این دوره از سطح A1 تا B1 برگزار می شود و مدت زمان کل دوره ۹ ترم سه ماهه می باشد.