بازدید جناب دکتر رحمانی وزیر صمت از غرفه سازمان مدیریت صنعتی

بازدید جناب دکتر رضا رحمانی وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت به همراه جناب دکتر اقازاده استاندار محترم استان مرکزی از غرفه سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت،معدن و تجارت استان مرکزی