دوره آموزشی مدیریت پروژه با استاندارد PMBOK

سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی برگزار می نماید: دوره آموزشی مدیریت پروژه با استاندارد PMBOK به مدت ۲۴ ساعت روزهای پنجشنبه