دوره آموزشی یک روزه ISO 9001:2015

سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی با همکاری آکادمی نوآوران پروژه محور برگزار می نماید: دوره آموزشی ISO 9901:2015   زمان برگزاری روزهای پنجشنبه