دوره تخصصی آمادگی آزمون زبان انگلیسیMSRT

300 هزار تومان

ظرفیت ثبت نام : موجود

دوره مشترک با دانشگاه صنعتی اراک:دوره تخصصی آمادگی آزمون زبان انگلیسیMSRT  شامل ۳۲ ساعت تدریس میباشد محل تشکیل کلاس ها در دانشگاه صنعتی اراک می باشد