دوره تخصصی اصول و فنون مذاکره

120 هزار تومان

ظرفیت ثبت نام : موجود
مدت زمان دوره : 8 ساعت
ارائه مدرک معتبر

دوره تخصصی اصول وفنون مذاکره با حضور اساتید به نام در این حوزه برگزار می گردد. مدت زمان دوره ۸ ساعت می باشد