دوره تخصصی Free Discussion Class

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی اراک با همکاری سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی برگزار می نماید:

Free Discussion Class 

روزهای برگزاری دوره :دوشنبه ها ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰ به مدت ۱۰ جلسه

محل برگزاری: اراک-دانشگاه صنعتی اراک