دوره فروش و فروشندگی حرفه ای

سر فصل های آموزش:

۱-ایجاد یک شخصیت قوی در فروش

۲-روش های فروش در زمان رکود

۳-دلایل خرید و عدم خرید مشتریان؟

۴-نقش فروشنده در چرخه اقتصادی

۵-روش های نفذ در دنیای مشتری