همایش اشتغال،ایجاد و توسعه کسب وکار در شرایط امروز

سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی با مشارکت سازمان فنی و حرفه ای استان مرکزی برگزار می نماید:

همایش اشتغال،ایجاد و توسعه کسب وکار در شرایط امروز محل برگزاری اراک سازمان فنی و حرفه ای اراک برای ثبت نام و دریافت بلیط رایگان با تلفن ۰۸۶۳۴۱۳۴۰۱۷ و ۰۹۱۸۶۴۳۸۸۱۴ تماس بگیرید