کارگاه تخصصی سخنرانی حرفه ای

سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی برگزار می نماید: کارگاه تخصصی سخنرانی حرفه ای به مدت ۱۶ ساعت روزهای چهارشنبه