کارگاه تخصصی محلول سازی

سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی برگزار می نماید:کارگاه تخصصی محلول سازی به مدت ۱۰ ساعت روزهای یکشنبه